Методична робота в школі будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Актуальність науково-методичної проблеми полягає в тому, що українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті та технологіях навчання.

Головна причина, що впливає на ситуацію в галузі освіти, – прискорення темпів розвитку суспільства. В умовах України готовність до змін конкретизується у вимогах підготовки учнів до життя в ситуації переходу до інформаційного суспільства. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні зазначено, що «головна мета української освіти - створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства; сприяти консолідації української нації, інтеграції України в європейський і світовий простір як конкурентоспроможної і процвітаючої держави».

На сьогодні завдання вчителя – допомогти дітям знайти себе в майбутньому, стати самостійними, творчими і впевненими в собі людьми,орієнтуватися в інформаційному просторі.

Враховуючи  особливості нових Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, які спрямовані на досягнення результатів навчання – сформованих ключових і предметних компетентностей учнів, ми зрозуміли, що основне завдання школи – формування особистості, озброєної компетентностями, які дозволять їй реалізувати свої потенційні можливості: орієнтуватися в інформаційному просторі, керувати технологічними процесами, володіти комунікативними навичками, свідомо робити моральні вибори та знаходити нестандартні рішення в складних ситуаціях і нести за них відповідальність.

З метою реалізації пріоритетного напряму стратегічного розвитку освіти в Україні з постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу,  з метою формування та розвитку висококомпетентної особистості  перед педагогічним колективом школи визначені мета та  завдання діяльності,  необхідність створення умов для розширення життєвої компетентності, формування нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості і як кінцевий результат —  орієнтації учнів на подальший свідомий вибір професії.       

Очікувані проміжні результати:

 • підвищити професійну компетентність, творчий потенціал педагогів у формуванні компетентностей учнів на уроках та в позаурочній діяльності, формувати вчителя інноваційної орієнтації;
 • підвищити рівень сформованості усіх груп компетентностей учнів, готовності їх до життя;
 • підвищити результативність навчально-виховного процесу.

Кінцевий результат:

Компетентнісна особистість, здатна успішно функціонувати та адаптуватися до вимог життя, реалізувати свої потенційні можливості.

Завдання:

 1. Дослідити готовність вчителів до роботи над проблемою школи (анкетування).
 2. Проаналізувати науково-методичну літературу з даного питання. Створити каталоги.
 3. Визначити оптимальні умови для формування усіх груп компетентностей учнів на уроках та в позаурочній діяльності.
 4. Виявити шляхи та забезпечити формування компетентностей учнів засобами інноваційних технологій, сприяти позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності як основи формування життєвих компетентностей.
 5. Діагностика рівнів компетентностей вчителя, учня, взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу. Аналіз та рекомендації.
 6. Забезпечити більш глибоке усвідомлення педагогами ідей компетентнісного підходу та реалізувати компетентнісно орієнтований підхід в навчально-виховному процесі.
 7. Забезпечити методичний супровід педагогів з проблеми школи, створити умови для удосконалення їх творчого потенціалу.
 8. Здійснювати психолого-педагогічний супровід розвитку учня у системі компетентнісного підходу до навчання.
 9. Сформувати модель компетентного випускника.
 10. Підвищити якість навчально-виховного процесу шляхом активного використання інноваційних методик.
 11. Урізноманітнити роботу з обдарованими учнями. Максимальний розвиток продуктивної творчої діяльності учнів.
 12. Розробити пам’ятки, рекомендації щодо використання засобів інноваційних технологій у формуванні компетентної особистості.
 13. Створити бази даних впровадження інноваційних технологій у формуванні компетентного учня.
 14. Розробити критерії оцінювання ефективності роботи над науково-методичною проблемою.
 15. Вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над проблемою школи. Обмін досвідом, впровадження конструктивного досвіду, інтеграція знань в практику роботи вчителів школи.

Визначено мету роботи над науково-методичною проблемою та розроблений перспективний план її реалізації  на п’ять  років (2015/2016-2019/2020 роки).

                

 

 

Наказ "Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019  навчальному році"

Перспективний план роботи Маловільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 на 2015-2020 роки

Програма розвитку Маловільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 на 2016-2020 роки

 

    

 

 

У школі діє методичний кабінет